Sprawy bieżące

Dnia 18 czerwca 2020 odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej

 • Omówiono sprawy finansowe Związku
 • Przyjęto nowych Członków
 • Zreferowano bieżącą działalność Władz Uczelni
 • Przedyskutowano aktualne zagadnienia związane najbliższą oceną okresową pracowników

Na posiedzeniu Prezydium dnia 4 czerwca 2020 dyskutowano następujące tematy:

 • Sprawozdanie finansowe za rok 2019,
 • preliminarz na rok 2020,
 • propozycje zmian w zapisach Regulaminu Wynagradzania,
 • stan prac w zakresie porozumienia w sprawie wydzielania środków z bieżącej subwencji,
 • dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie zajęć przy pomocy technik zdalnych,
 • wyposażenie pracowników pracujących zdalnie w odpowiedni sprzęt komputerowy, audiowizualny i oprogramowanie,
 • konieczność zebrania informacji, jakie problemy techniczne i organizacyjne musieli rozwiązać pracownicy w celu przejścia na pracę zdalną oraz jakie koszty inne niż finansowe ponieśli pracownicy,
 • organizacja bezpiecznego przeprowadzenia obchodów 40-lecia „Solidarności” w okresie zagrożenia epidemicznego oraz potencjalne problemy techniczne z nią związane,
 • najbliższe posiedzenie Komisji Zakładowej planowane jest na dzień 16 czerwca 2020 na godz. 14:15 – szczegóły organizacyjne i technizne zostaną przekazane przez e-mail.

Regulamin wynagradzania pracowników AGH uzgodniony

Dnia 16 marca 2020 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Władzami AGH a związkami zawodowymi działającymi w AGH: NSZZ „Solidarność” i ZNP.

Tekst porozumienia (PDF)

Na posiedzeniu Prezydium dnia 20 lutego 2020 dyskutowano następujące tematy:

 • Przyznano zapomogi losowe,
 • zaprezentowano stan przygotowań oraz przedyskutowano pomysły organizacyjne obchodów 40-lecia powstania NSZZ „S” AGH,
 • omówiono problem wprowadzenia przeliczników przy rozliczaniu godzin za prowadzenie zajęć przy grupach o liczebności niższej, niż wskazane w zarządzeniu Rektora, następnie podjęto decyzje o dalszych działaniach,
 • przedstawiono problem niezapraszania przedstawicieli związków zawodowych na posiedzenia Rad Dyscyplin,
 • zaprezentowano i omówiono aktualny stan prac nad Regulaminem Wynagradzania oraz stan uzgadniania niektórych jego zapisów,
 • omówiono możliwe rozwiązania problemu związanego z kontynuowaniem umów o pracę dla nauczycieli akademickich, których obejmował wymóg uzyskania stopnia doktora habilitowanego przed wprowadzeniem nowej Ustawy,
 • omówiono zaawansowanie rozmów na temat systemu rozliczania godzin za prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach obcych.

Na posiedzeniu Prezydium dnia 23 stycznia 2020 dyskutowano następujące tematy:

 • Zaprezentowano i omówiono aktualny stan prac nad Regulaminem Wynagradzania. Przedstawiono sprawozdanie ze spotkań i posiedzeń z organami kolegialnymi Uczelni.
 • Przedstawiono sprawozdanie z otwartego posiedzenia Senatu z dnia 20 stycznia, które poświęcone było prezentacji projektu Uczelnia Badawcza. AGH jest jednym z beneficjentów tego projektu. Obecny na tym spotkaniu wicepremier Jarosław Gowin przedstawił proces ewaluacji projektów w celu uzyskania statusu uczelni badawczej przez zagranicznych ekspertów. Podkreślił, że jedna z negatywnych opinii dotyczyła istnienia w Polsce habilitacji.
 • Omówiono realizację przechodzenia na stanowisko profesora uczelni osób ze stopniem doktora. Zwrócono również uwagę na pojawiające się przypadki zróżnicowania wysokości obowiązującego pensum w grupie stanowisk dydaktycznych.
 • Omówiono pojawiające się bieżące problemy dotyczące pensum i zarządzania liczbą godzin dydaktycznych nauczycieli wynikające z nowych podziałów na dyscypliny.
 • Przedyskutowano sytuację osób, które objęte były obowiązkiem uzyskania stopnia doktora habilitowanego przed wprowadzeniem Ustawy 2.0.

Na posiedzeniu Komisji Zakładowej dnia 5 grudnia przeprowadzono m.in. następujące działania:

 • Podjęto uchwały dotyczące przyjęcia nowych Członków,
 • przekazano zaproszenie dla Członków Związku na tradycyjne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godz. 13 w siedzibie Komisji Zakładowej,
 • przekazano informacje dotyczące obchodów upamiętnienia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – 13 grudnia o godz 12:00 nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą strajk pracowników AGH, budynek C-4; 13 grudnia o godz. 16:30 w Katedrze Wawelskiej odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego,
 • przedstawiono wyniki prac nad propozycją Regulaminu Wynagradzania, przypomniano i podkreślono wagę i zakres Regulaminu Wynagradzania,
 • przedstawiono sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki dotyczące wprowadzania nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i jej przyszłej nowelizacji,
 • przedstawiono sprawozdanie z Wyjazdowego Spotkania Władz Uczelni,
 • przedstawiono obowiązki związane z uczestnictwem AGH w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza,
 • Dyskutowano problemy związane z utrzymaniem wysokiej jakości kształcenia w AGH,
 • Przedstawiono obecny stan prac związanych z nowymi założeniami do przeprowadzania oceny okresowej pracowników,
 • Przedstawiono i omówiono problemy związane z wymiarem pensum nauczycieli akademickich wynikające ze zmniejszającej się liczby studentów.

Na posiedzeniu Prezydium dnia 5 grudnia dyskutowano następujące tematy:

 • Przyznano zapomogi losowe,
 • przedyskutowano aktualne istotne sprawy pracownicze w tym sytuację dyplomowanych bibliotekarzy na różnych uczelniach publicznych w Polsce pod kątem utrzymania stanowisk nauczycieli akademickich dla tej grupy,
 • Przewodnicząca przedstawiła odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na list Krajowej Sekcji Nauki oraz stanowiska I Forum Uczelni Polskich w sprawie zapewnienia ścieżki odwoławczej w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich,
 • dyskutowano problem rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020,
 • przekazano informację z Wyjazdowego Spotkania Władz Uczelni ze  szczególnym uwzględnieniem warunków, jakie musi spełnić AGH jako uczelnia badawcza.

Na posiedzeniu Prezydium dnia 24 października dyskutowano następujące tematy:

 • Przyznano zapomogi losowe,
 • przedstawiono i omówiono rozliczenie Forum Uczelni Polskich,
 • przedyskutowano bieżące ustalenia związane z rozliczaniem zajęć prowadzonych w języku obcym, kursów e-learningowych,
 • wstępnie przedyskutowano zagadnienia związane z opracowywanym Regulaminem Wynagradzania,
 • omówiono możliwości realizacji postulatów pracowników zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy – działając w ramach obowiązującej Ustawy.

Na posiedzeniu Komisji Zakładowej dnia 26 września przeprowadzono m.in. następujące działania:

 • Przyjęto uchwały dotyczące przyjęcia nowych Członków,
 • przedstawiono i podsumowano prace nad ustaleniami przy wprowadzaniu Statutu AGH i Regulaminu Pracy w AGH,
 • omówiono plany opracowania istotnych dla pracowników dokumentów, m.in. Regulaminu Nagród,
 • przedstawiono i omówiono sprawozdanie z posiedzenia Senatu, które odbyło się w dniu 25 września 2019,
 • przedstawiono informacje dotyczące zasad awansu i zmiany stanowisk związane z likwidacją stanowisk wykładowców i starszych wykładowców w świetle nowych przepisów,
 • omówiono obowiązujące ustalenia dotyczące pensum nauczycieli akademickich,
 • przedstawiono informację dotyczącą stawek za godziny ponadwymiarowe,
 • omówiono zagadnienia dotyczące zbliżającej się oceny okresowej pracowników,
 • przedstawiono sprawozdanie z Forum Uczelni Polskich.

Na posiedzeniu Prezydium dnia 26 września przeprowadzono następujące działania:

 • Omówiono zagadnienia dotyczące zbliżającej się oceny okresowej pracowników,
 • omówiono stan prac nad kluczowymi dokumentami związanymi z nową ustawą o szkolnictwie wyższym,
 • przyznano zapomogi losowe,
 • przedstawiono sprawozdanie z Forum Uczelni Polskich.

Porozumienie w sprawie Regulaminu Pracy AGH

W dniu 12.09.2019 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie Regulaminu Pracy AGH. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Rektorem a działającymi w AGH Związkami Zawodowymi. Z uwagi na różnice stanowisk w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego, zawarto w nim zapis w paragrafie 3, że po zakończeniu semestru zimowego zostanie dokonana analiza obciążeń dydaktycznych.

Porozumienie w sprawie Regulaminu pracy

Porozumienie w sprawie wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy

Dyskusje stanowiska na temat Regulaminu Pracy

We wrześniu 2019 Prezydium NSZZ „S” AGH pracowało nad wspólną opinią dotyczącą tworzonego Regulaminu Pracy. W efekcie zostało zgłoszone wiele uwag i propozycji uściśleń do treści Regulaminu.

Na posiedzeniu Prezydium dnia 11 lipca 2019 przeprowadzono następujące działania:

 • szczegółowo przeanalizowano treść dostarczonego do zaopiniowania projektu nowego Regulaminu Pracy,
 • zostały zaproponowane przedyskutowane wstępne uwagi do projektu Regulaminu Pracy,
 • przyznano zapomogi losowe,
 • zaprezentowano i przedyskutowano stan prac organizacyjnych związanych z pierwszym Forum Uczelni Polskich.

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium 17 czerwca 2019

W zawiązku z finalizacją prac związanych ze Statutem AGH zwołano nadzwyczajne posiedzenie Prezydium. Na posiedzeniu:

 • przygotowano i uchwalono treść opinii dotyczącej najnowszej wersji projektu Statutu AGH z dnia 12 czerwca 2019 roku,
 • dyskutowano także zagadnienia związane z opracowywanym Regulaminem Pracy AGH,
 • zostały przyznane zapomogi losowe.

Na posiedzeniu Prezydium 6 czerwca 2019 poruszano m.in. następujące zagadnienia:

 • Omówiono stan prac w zakresie tworzonego nowego Statutu AGH oraz Regulaminu Pracy AGH,
 • Przedstawiono aktualne ustalenia związane z organizacją Szkół Doktorskich AGH,
 • Podjęto decyzje o przyznaniu zapomóg losowych.

Na posiedzeniu Komisji Zakładowej 6 czerwca 2019 poruszano następujące zagadnienia oraz przyjęto następujące ustalenia:

 • Przyjęto proponowany porządek obrad,
 • Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydium do opracowania opinii o projekcie Statutu AGH,
 • Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydium do opracowania opinii o projekcie Regulaminu Pracy AGH,
 • Członkowie Komisji Zakładowej zgłosili swoje uwagi odnośnie zapisów nowego Statutu AGH,
 • Omówiono z Członkami Komisji Zakładowej ich pytania i wątpliwości dotyczące zapisów w projekcie nowego Statutu AGH.

Na posiedzeniu Prezydium 30 maja 2019 poruszano m.in. następujące zagadnienia:

 • Kontynuowana była dyskusja nad dostarczonymi w dniu 23 maja przepisami przejściowymi, stanowiącymi załącznik nr 5 do projektu Statutu AGH przedłożonego Związkom w dniu 7 maja,
 • Omówiono stopień zaawansowania prac organizacyjnych w związku z pierwszym Forum Uczelni Polskich.

Na posiedzeniu Prezydium 25 kwietnia 2019 poruszano m.in. następujące zagadnienia:

 • Przedstawiono relację z posiedzenia Senatu AGH,
 • Omówiono stan prac w zakresie tworzonego nowego Statutu AGH,
 • Przedstawiono i omówiono stan przygotowań do organizacji Forum Uczelni Polskich.

Na posiedzeniu Prezydium 4 kwietnia 2019 poruszano następujące zagadnienia:

 • Podjęto decyzje o przyznaniu zapomóg losowych,
 • Omówiono zawarte Porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń,
 • Zrelacjonowano spotkanie Forum Uczelni Polskich,
 • AGH jest jedną z pierwszych uczelni w Krakowie, w której zostało podpisane porozumienie w sprawie 7-procentowych podwyżek wynagrodzeń,
 • Omówiono postępy i harmonogram bieżących prac związanych z organizacją Forum Uczelni Polskich,
 • Przedyskutowano jednolite stanowisko Związku na temat opinii do projektu nowego Statutu Uczelni,
 • Omówiono bieżący stan prac nad Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej i przedstawiono uwagi do niego,
 • Omówiono bieżący stan organizacji Majówki z Solidarnością 2019.

Na posiedzeniu Komisji Zakładowej 21 marca 2019 poruszano następujące zagadnienia:

 • Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków,
 • Omówiono wyniki kontroli finansowej KZ NSZZ Solidarność AGH dokonanej przez Komisję Rewizyjną – podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 • Omówiono dostępne i udzielane wsparcie socjalne (liczbę zapomóg) i kulturalne (m.in. karnety do teatru) dla naszych Członków,
 • Dyskutowano i głosowano podjęcie nowej uchwały w sprawie przyznawanych świadczeń ze składek członkowskich,
 • Omówiono preliminarz kosztów na rok 2019 – podjęto uchwałę o przyjęciu preliminarza finansowego na 2019 r.,
 • Omówiono propozycje zmian w regulaminie ZFŚS i podjęto uchwałę upoważniającą Prezydium do przeprowadzenia uzgodnień z władzami uczelni w sprawie Regulaminu działalności socjalnej,
 • Przedyskutowano sprawy bieżące.

Uwaga: podwyżki do wynagrodzenia minimalnego i płacy minimalnej oraz podwyżki “7%” to dwie niezależne podwyżki.

Na posiedzeniu Prezydium 21 marca 2019 poruszano następujące zagadnienia:

 • Ustalono skład zespołu odpowiedzialnego za organizację najbliższego Forum Uniwersyteckiego,
 • Podjęto decyzje o przyznaniu zapomóg losowych,
 • Przedyskutowano ważne aspekty związane z najbliższymi planowanymi podwyżkami wynagrodzeń,
 • Przekazano informacje z Kolegium Rektorskiego,
 • Omówiono zagadnienia i sprawy do procedowania na najbliższe posiedzenie Komisji Zakładowej

Na posiedzeniu Prezydium 14 marca 2019 poruszano następujące zagadnienia:

 • Omówiono i podsumowano postępy prac nad nowym preliminarzem,
 • Omówiono i podsumowano postępy prac nad Regulaminem Zakładowej Działalności Socjalnej,
 • Przedstawiono sprawozdanie z Kolegium Rektorskiego, które odbyło się 13 marca.