Świadczenia dla członków związku

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” AGH informuje, że członkowie naszego związku mogą korzystać z następujących świadczeń:

1.ZASIŁKI STATUTOWE przysługujących z tytułu:

 
  • Urodzin dziecka członka związku 1000,00
  • Zgonu członka związku 700,00
  • Zgonu członka rodziny 400,00

Zasiłki statutowe przyznawane są do 12 miesięcy od zaistnienia zdarzenia i po 6 miesiącach aktywnego członkostwa. Członek związku, który pobrał zasiłek statutowy pozostaje aktywny przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. ZAPOMOGI LOSOWE – w przypadkach indywidualnego zdarzeń losowych, długotrwałej choroby, leczenia szpitalnego, powodzi, pożaru, kradzieży, itp. – po udokumentowaniu.

Członek związku może otrzymać zapomogę losową jeden raz w roku.

Wysokość zapomogi losowej:

  • podstawowej wynosi 200,00 zł,
  • podwyższonej wynosi 400,00zł
  • dla dziecka do 26 lat w związku z orzeczoną niepełnosprawnością wynosi od 200,00zł do 400,00 zł.

 

3. DOFINANSOWANIA:

  • do wypoczynku dziecka na obozie narciarskim w Bukowinie (dla dzieci do 18 lat, po przedstawieniu faktury) – 150,00 zł
Skip to content