Odliczenie opłaconej składki członkowskiej na rzecz związku zawodowego

Od 1 stycznia 2023 roku istnieje możliwość odliczenia składki członkowskiej w NSZZ „Solidarność” do wysokości 500,00 zł od dochodu w skali roku.

Podstawą odliczenia składek członkowskich jest dowód wpłaty. W przypadku pracowników, kwota do odliczenia będzie wykazana w formularzu PIT-11.

Osoby dokonujące wpłaty składek przelewem na konto bankowe NSZZ „Solidarności” AGH muszą podać w tytule wpłaty imię i nazwisko członka związku,  nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł wpłaty – składka członkowska za okres (np. miesiąc luty 2022/ rok 2022) oraz kwotę wpłaconych składek.

 Wejście w życie wyżej wymienionej regulacji stanowi efekt wieloletnich starań związków zawodowych, zwłaszcza NSZZ „Solidarność”, o to, aby każdy członek związku mógł zmniejszyć spoczywające na nim zobowiązanie podatkowe z tytułu opłacania składek członkowskich na rzecz związku zawodowego jako organizacji społecznej.

Osoby wpłacające składki bezpośrednio gotówką w kasie związku otrzymają stosowne potwierdzenie.

Konto bankowe Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”  AGH:

Bank PKO SA

Nr konta: 44 12 40 4533 1111 0000 5427 6866

Tytuł wpłaty: Składki związkowe za (podać okres)

Imię i nazwisko osoby wpłacającej (członka związku)

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność: AGH

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Skip to content